top of page

Statut szkoły

Szkoła Polska im. ks. Jana Twardowskiego jest organizacją samorządną i niezależną.

 

Podstawowym i nadrzędnym celem działalności szkoły jest organizacja nauki języka polskiego, historii, geografii oraz kultury polskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Program nauczania w Szkole Polskiej obejmuje język polski, historię, geografię i wiadomości o kulturze polskiej. Dyrektor ustala ramowy program nauczania w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych klas.

 

Szkoła Polska organizuje lekcje w klasach 1-8, klasie zerowej oraz klasach dla dorosłych, zróżnicowanych pod względem poziomu.

 

Do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy nie później niż 31 sierpnia poprzedzającego zapisy na dany rok szkolny mają ukończone 5 lat. Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą być uzgodnione w czasie zapisów z dyrektorem szkoły, zastępcą dyrektora do spraw dydaktycznych i wychowawcą klasy.

 

Uczniowie są przyjmowani do klas na podstawie ich umiejętności, a nie na podstawie wieku. W sytuacjach spornych decyzję o przydzieleniu do klasy podejmuje na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez dyrektora szkoły i wychowawcę klasy lub wyznaczonego nauczyciela.

 

Cykl zajęć szkoły pokrywa się z cyklem zajęć szkół publicznych okręgu szkolnego Bellevue, WA. Szczegółowy kalendarz zajęć ustala dyrektor szkoły. Zapisy do szkoły odbywają się w pierwszą środę września. Zajęcia zaczynają się w drugą środę września, zaś kończą się w pierwszą środę czerwca.

 

Opłaty za szkołę powinny być uiszczone do 30 września. Rodzice mogą się ubiegać o rozłożenie opłat za szkołę na raty, płatne w dniu 30 września, 10 grudnia i 10 marca. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora płatności mogą być rozłożone na więcej rat.

 

Szkołą zarządza dyrektor szkoły. W celach doradczych dyrektor może powołać Radę Rodziców. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców - z każdej klasy jedna osoba. Rada Rodziców wspomaga pracę dyrektora szkoły.

 

Dyrektor szkoły wybierany jest przez rodziców uczniów klas podstawowych i uczniów z klas dla dorosłych na dwuletnią kadencję. Dyrektor zajmuje się koordynacją działalności szkoły, w szczególności:

 • Ustaleniem kalendarza zajęć i organizacją zapisów,

 • Zakupami podręczników i wszelkich pomocy naukowych niezbędnych do funkcjonowania szkoły,

 • Dokumentacją i korespondencją szkoły,

 • Finansami,

 • Zatrudnianiem nauczycieli,

 • Reprezentacją szkoły,

 • Przygotowywaniem lub koordynowaniem przygotowania artykułów popularyzujących Szkołę,

 • Organizacją spotkań z nauczycielami, mających na celu usprawnienie pracy szkoły,

 • Organizowaniem wszelkich imprez mających na celu popularyzację szkoły,

 • Organizowaniem działalności mającej na celu powiększenie funduszy szkoły,

 • Organizacją wyborów i wszelkich głosowań.

Dyrektor zatrudnia nauczycieli do pracy w szkole na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Praca nauczycieli podlega wynagrodzeniu. Wysokość wynagrodzenia ustala dyrektor. Nauczyciele powinni mieć wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk humanistycznych lub wyższe wykształcenie pedagogiczne. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo odstąpić od tej zasady.

Wszelkie propozycje zmiany w funkcjonowaniu szkoły muszą być zgłoszone w formie pisemnej do dyrektora szkoły, który po ich rozpatrzeniu może je poddać je  pod głosowanie Rady Rodziców. Wszelkie decyzje muszą być przegłosowane większością głosów. W sytuacji niemożliwości rozstrzygnięcia dyrektor ma głos przeważający. W takich przypadkach powinien kierować się przede wszystkim dobrem uczniów i Szkoły. Przegłosowane zmiany wchodzą w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

Statut szkoły wchodzi w życie z dniem utworzenia szkoły. Założyciel szkoły, jako pierwszy pełni funkcję dyrektora. Pierwsze wybory dyrektora ogłasza dyrektor szkoły nie wcześniej niż po upływie dwóch kadencji.

bottom of page