top of page

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak działa Szkoła Polska?
  Nasza szkoła oferuje zajęcia z języka polskiego dla dzieci. Aby chodzić do szkoły, trzeba mieć co najmniej 5 lat. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne.
 • Kto może chodzić do szkoły?
  Do szkoły mogą chodzić dzieci, które nie później niż w dniu 31 sierpnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego ukończyły 5 lat. Dla przykładu, dziecko rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2022/2023, musi mieć ukończone 5 lat nie później niż w dniu 31 sierpnia 2022.
 • Czy w Szkole działa grupa przedszkolna?
  W Szkole nie ma grup przedszkolnych. Naukę oferujemy wyłącznie dla dzieci w wieku szkolnym.
 • Kiedy odbywają się zapisy do szkoły?
  Zapisy do szkoły odbywają się we wrześniu. W roku szkolnym 2023/24 - 13 września, o godzinie 7:00 wieczorem.
 • Czy można zapisać dziecko w późniejszym terminie?
  Dzieci najlepiej zapisać na początku roku szkolnego. Możliwe jest zapisanie w późniejszym terminie, ale wówczas rodzice są zobowiązani opracować z dzieckiem we własnym zakresie materiał omawiany w szkole w czasie, gdy dziecko jeszcze do niej nie uczęszczało. Po rozpoczęciu drugiego kwartału, tj. po grudnia, sugerujemy wstrzymanie się z zapisaniem dziecka do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Kiedy rozpoczyna i kończy się rok szkolny?
  Rok szkolny zaczyna się we wrześniu, zaś kończy się w pierwszą środę czerwca. Zajęcia nie odbywają się we środę poprzedzająca Święto Dziękczynienia (Thanksgiving), Środę Popielcową, a także w czasie ferii świątecznych, zimowych i wiosennych zgodnie z kalendarzem Bellevue oraz Issaquah School District.
 • Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia Szkoły Polskiej?
  Zajęcia odbywają się we środy, w godzinach od 18:00 do 20:15, z 15-minutową przerwą na podwieczorek. Zajęcia odbywają się w salach szkolnych chrześcijańskiego centrum unitariańskiego w Bellevue.
 • Czego dzieci uczą się w szkole?
  W czasie lekcji w Szkole Polskiej dzieci uczą się czytać, pisać i mówić po polsku. Program nauczania języka polskiego obejmuje zajęcia z literatury i gramatyki. Oznacza to, że dzieci czytają teksty i opracowują je z nauczycielami. Na zajęciach z gramatyki uczniowie zapoznają się z zasadami poprawnej pisowni (ortografia), a także z regułami gramatycznymi języka polskiego; miedzy innymi budową zdań prostych i złożonych, odmianą rzeczowników, czasowników, przymiotników, itd. Dodatkowo dzieci poznają polskie tradycje i święta. Dzieci w starszych klasach uczą się także historii i geografii Polski.
 • W jaki sposób dzieci są przydzielane do klas, w których się uczą?"
  Dzieci są przydzielane do klas na podstawie wieku i znajomości języka polskiego. Większość dzieci najmłodszych zaczyna naukę od klasy zerowej, a następnie kontynuuje ją w klasach 1-8. Dzieci starsze odbywają krótką rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której oceniana jest ich płynność w mówieniu i czytaniu po polsku. Na tej podstawie wstępnie są przydzielane do najbardziej odpowiedniej klasy na okres próbny. Po jego zakończeniu nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje decyzję o trwałym przydzieleniu do klasy, bądź przeniesieniu do klasy wyższej lub niższej.
 • Kto opracował program nauczania?
  Program nauczania w Szkole Polskiej opiera się na programie zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej. Wszelkie modyfikacje zostały wprowadzono po to, aby uzupełnić go ważnymi, naszym zdaniem, elementami nauki języka polskiego na obczyźnie. I tak np. w każdej klasie wymagamy przeczytania co najmniej jednej lektury, wybranej ze spisu lektur zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uzupełnionego o pozycje z najnowszej literatury dla dzieci. Literatura dla dzieci wzbogaca się niemal ciągle, oferując wspaniałe opowiadania i wiersze napisane przez współczesnych autorów. Nauczyciele korzystają również z pism dla dzieci, takich jak Świerszczyk, w których znaleźć można wiele ciekawych informacji na temat polskich tradycji, kultury, współczesnego świata, a także krótkie utwory literackie współczesnych autorów.
 • Kto prowadzi zajęcia?
  Zajęcia prowadzą nauczycielki mające wiele lat doświadczenia w nauczaniu dzieci. Większość ma wyższe wykształcenie polonistyczne lub humanistyczne, a także przygotowanie dydaktyczne, w tym w zakresie popularnych metod nauczania dzieci, takich jak Montessori.
 • Ile dzieci jest w klasach?
  Ilość dzieci w klasie waha się pomiędzy 4 a 10. Zwykle najliczniejsze są klasy najmłodsze, tj. zerówka i klasa pierwsza. Z czasem rodzice pozwalają dzieciom zrezygnować z nauki języka polskiego, gdyż mają one inne zajęcia, które kolidują z nauką w naszej szkole.
 • Czy dzieci mają zadawane prace domowe?
  Nauka języka polskiego nie różni się od nauki innych przedmiotów i dlatego musi opierać się na pracy w klasie i na pracy w domu. Uczniowie mają zadawaną pracę domową, która pozwala im opanować czy też utrwalić materiał poznany na zajęciach w szkole. Dodatkowo warto podkreślić, że sukces dzieci uczących się w naszej szkole zależy w dużej mierze od zaangażowania rodziców, tego na ile pomagają oni swoim dzieciom w nauce i pracach domowych, a przede wszystkim od konsekwentnego używania przez nich w rozmowach z dziećmi języka polskiego i poprawiania błędów jakie robią dzieci. Dzieci uczące się w naszej szkole otoczone są językiem angielskim, który słyszą i którym posługują się niemal wszędzie – w szkole, w sklepie, w radiu, telewizji, zajęciach pozaszkolnych, kontaktach z rówieśnikami. Im więcej rodzice mówią do dzieci po polsku, im więcej zajęć im oferują w języku polskim, tym większa szansa, że dzieci będą mówić płynnie i poprawnie.
 • Czy nauka w Szkole Polskiej nie wpływa na zakłócenie nauki w szkole amerykańskiej?
  Nauka języka polskiego nie zakłóca nauki w szkole amerykańskiej. Dzieci zwykle tworzą sobie dwa światy – polskojęzyczny i angielskojęzyczny. Zdarza się, oczywiście, że dzieci będą używać niepoprawnych form w języku polskim (tzw. kalk językowych, takich jak „jestem siedem” zamiast „mam siedem lat”) czy też pomylą litery (np. e w miejscu i), ale na ogół większych problemów z nauką nie mają. Wieloletnie badania z zakresu psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz lingwistyki podkreślają zaś, że dwujęzyczność dzieci wpływa pozytywnie na ich rozwój intelektualny oraz na ogólny poziom inteligencji.
 • Ile kosztuje nauka w szkole?
  Rok szkolny w Szkole Polskiej składa się z trzech kwartałów, a każdy kwartał to 10 tygodni nauki. Opłatę za szkołę w wysokości $700 należy uregulować jednorazowo za cały rok nie później niż do 30 września. Szkoła nie jest w stanie oferować opłat miesięcznych, tygodniowych czy też proporcjonalnych (pro-rated). Za zgodą dyrektora szkoły opłatę roczną można rozłożyć na raty. Dzieciom z jednej rodziny przysługuje zniżka w wysokości 10% - tj. za pierwsze dziecko opłata wynosi $700, a za każde następne $630. Jeżeli czesne nie zostanie wpłacone w wyznaczonym terminie, doliczona zostaje kara w wysokości $10 za każdy tydzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienia będą się powtarzać, szkoła i jej dyrektor mają prawo odmówić rozłożenia płatności na raty. W przypadku gdy czek z opłatą za szkołę zostanie odrzucony przez bank jako czek bez pokrycia (NSF), rodzic zostanie obciążony pokryciem wszelkich kosztów nałożonych na szkołę przez bank i poproszony o wpłacanie do szkoły wyłącznie czeków bankierskich lub money order.
 • Gdzie można kupić podręczniki dla dzieci uczących się w Szkole Polskiej?
  Szkoła Polska pośredniczy w zakupie podręczników i towarzyszących im ćwiczeń. Aby obniżyć koszt, Szkoła wypożycza dzieciom podręczniki na cały rok szkolny, a rodzice muszą kupić wyłącznie ćwiczenia. Dzięki temu koszt materiałów dydaktycznych wynosi ok. $30 rocznie.
 • Jakie prace na rzecz Szkoły muszą wykonać rodzice w ciągu roku szkolnego?
  Szkoła ma charakter organizacji non-profit. Oznacza to, że rodzice zapisując dziecko do Szkoły, zobowiązują się przepracować na rzecz Szkoły min. 5 godzin, zgodnie z ustalonym losowo harmonogramem. Alternatywą do pełnienia dyżurów jest dodatkowa opłata w wysokości $50. Na zakończenie roku wszyscy rodzice wraz z nauczycielami urządzają też uroczysty słodki poczęstunek dla całej szkoły.
 • Co robią rodzice w czasie zajęć szkolnych?
  Szkoła nie ma możliwości zorganizowania zajęć dla rodziców. Rodzice wykorzystują więc czas zajęć szkolnych na spotkanie się lub na załatwienie swoich sprawunków, takich jak drobne zakupy czy odwiedzenie biblioteki systemu King County.
 • Czy Szkoła organizuje grupowe dojazdy dla dzieci z jednego rejonu zamieszkania?
  Szkoła nie organizuje transportu dzieci do i ze szkoły. Szkoła za zgodą rodziców udostępnia listę adresową i telefoniczną, tak aby rodzice mogli we własnym zakresie zorganizować wspólne dowożenie dzieci z jednego rejonu zamieszkania.
 • Czy Szkoła odwołuje zajęcia z powodu załamań pogody?
  Tak, Szkoła odwołuje zajęcia w przypadku załamań pogody. Informacja o odwołaniu zajęć przekazywana jest elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej.
bottom of page