top of page

Egzamin z języka polskiego

Zgodnie z wymaganiami Komisji Edukacji Stanu Washington (Washington State Board of Education) każdy uczeń kończący liceum (high school) musi zaliczyć kurs języka obcego, który pozwoli mu zgromadzić dwa punkty kredytowe (2 credits). Przez wiele lat wymaganie to można było spełnić ucząc się języka obcego w szkole publicznej lub prywatnej, do której uczęszcza uczeń. Szkolnictwo całkowicie ignorowało fakt, iż wielu uczniów nabywało znajomość języka obcego poza szkołą. Obecnie Komisja Edukacji zauważa, iż uczniowie mogą nauczyć się płynnie władać językiem nie tylko dzięki nauce w szkole, ale również w domu czy ucząc się poza szkołą. Ten krok w kierunku zmiany podejścia do nauki języków obcych stał się możliwy zarówno dzięki atmosferze przychylnej różnorodności kulturowej w Stanach Zjednoczonych, jak i coraz powszechniejszemu dopuszczaniu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów i studentów poprzez World Language Credit Program.

Co to oznacza dla uczniów Szkoły Polskiej im. Ks Jana Twardowskiego? Po raz pierwszy w historii nauczania polonijnego uczniowie szkół polonijnych będą mieli szansę uzyskać oceny za naukę języka polskiego na ich oficjalnym świadectwie ukończenia szkoły średniej. Aby jednak tak się stało, będą oni musieli przystąpić do egzaminu w ramach World Language Credit Program. Szczegółowe informacje na temat procesu kwalifikacji, rejestracji i przystąpienia do egzaminu z języka polskiego w ramach World Language Credit Program można uzyskać na stronie Office of Superintendent of Public Instruction w sekcji World Languages. Warto podkreślić, iż ani Szkoła Polska, ani program World Language Credit Program nie starają się w ten sposób zniechęcić uczniów do nauki kolejnych języków obcych, takich jak francuski, niemiecki, czy hiszpański. Program ten jedynie wspiera naukę języka domowego, jakim dla naszych uczniów jest język polski poprzez umożliwienie uzyskania za to stopni na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Program naszej szkoły jest dostosowany do wymagań egzaminacyjnych i przygotowuje uczniów do zaliczenia zarówno dziewięćdziesięciominutowej części pisemnej, w czasie której trzeba napisać 4 krótkie wypracowania, jak i ustnej, w czasie której rozmawia się - najczęściej przez telefon lub Skype) z osobą doskonale mówiącą po polsku  i będącą w stanie ocenić egzaminowanego (native speaker). Zarówno w czasie lekcji, jak i w pracach domowych uczniowie przygotowywani są do pisania i mówienia w języku polskim. Uczniowie każdej klasy w ramach lekcji uczestniczą w rozmowach i dyskusjach na zadane tematy odpowiednio dobrane do ich wieku i poziomu nauczania. W pracach domowych uczniowie przygotowują różne wypowiedzi pisemne w postaci odpowiedzi na pytania i ćwiczenia.  Ponadto, w każdej klasie uczniowie stykają się z literaturą polskojęzyczną w postaci lektur, czytanek z podręcznika i książek czytanych wraz z nauczycielką. Czytanie pomaga uczniom nie tylko w rozwijaniu ich słownictwa i czytanego lub słuchanego tekstu, ale także ich umiejętności pisania i budowania wypowiedzi. Wszystko to sprawia, że nasi uczniowie od pierwszych dni w szkole przygotowują się do egzaminu i mają ogromne szanse na zdanie go z najwyższym poziomie i tzw. Seal of Biliteracy, co z kolei zaliczy wymaganie nauki języka obcego na poziomie uniwersyteckim. Ważne jest jednak zrozumienie, iż szkoła nie jest w stanie zagwarantować sukcesu na egzaminie – ten zależy przede wszystkim od samych uczniów i ich podejścia do nauki języka polskiego, a także od rodziców, którzy na co dzień uczą dzieci języka polskiego poprzez używanie go w domu.  

Informacji na temat egzaminu udziela nie tylko Office of Superintendent of Public Instruction w sekcji World Languages, ale również poszczególne okręgi szkolne, w których zarejestrowani są uczniowie. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje na temat egzaminu:

 

Informacje na temat egzaminu pisemnego – broszura i FAQ

Informacje na temat egzaminu ustnego – broszura i FAQ

bottom of page